Däckgranulat på planen sänker miljöpåverkan på flera sätt
Ragn-Sells har låtit göra en ny livscykelanalys som visar att återvunnet däckmaterial (SBR) har lägst miljöpåverkan i samtliga åtta studerade kategorier.

Däckgranulat på planen sänker miljöpåverkan på flera sätt

Ny livscykelanalys på däckgranulat

31 okt 2018

Fyllnadsmaterial av återvunnet däckmaterial har lägre miljöpåverkan än alternativa material på en rad mätbara sätt, sett över hela livslängden. Det visar en ny livscykelanalys som studerat de vanligaste materialen som används på fotbollsplaner.

En livscykelanalys studerar miljöpåverkan genom hela produktens livslängd. En livscykelanalys kan därför vara ett bra verktyg för att jämföra potentiell miljönytta vid valet av till exempel fyllnadsmaterial för allvädersplaner.

Den livscykelanalys som Ragn-Sells låtit göra, tillsammans med Svensk Däckåtervinning och Norsk Dekkretur, visar att återvunnet däckmaterial (SBR) har lägst miljöpåverkan i samtliga åtta studerade kategorier. Det handlar bland annat om klimatutsläpp, hur mycket fossil energi som går åt, försurning och användandet av jordbruksmark.

Däck_benochboll_824x350.png

Nytillverkade alternativ till SBR, som etenpropengummi (EPDM) och termoplastiskt gummi (TPE), ger betydligt större påverkan på klimatet än det återvunna däckmaterialet. EPDM leder till 15 gånger större utsläpp av växthusgaser än SBR, medan TPE ger 28 gånger så stora utsläpp. Sett till planens livslängd är det alltså svårt att motivera valet av gummimaterial gjort av jungfruliga råvaror. De marknadsförs ibland som bra miljöval, men sådana påståenden saknar ett helhetsperspektiv på vad som är bra för miljön.

Ragn-Sells har låtit göra en ny livscykelanalys som visar att återvunnet däckmaterial (SBR) har lägst miljöpåverkan i samtliga åtta studerade kategorier.

Fyllnadsmaterial av kork ger något mer klimatutsläpp än SBR, men samtidigt krävs 88 hektar korkplantering för att förse en elvamannaplan med fyllnadsmaterial under tio år (studien räknar med en livslängd på fyra år för korkmaterialet). Inget annat material kommer i närheten av samma påverkan på jordbruksmark.

I dag använder vi jordens resurser på ett sätt som inte är hållbart. Ragn-Sells strävar efter att återvunnet däckmaterial ska användas så att så mycket som möjligt stannar kvar i kretsloppet, samtidigt som påverkan på miljön och människors hälsa minimeras. Granulat av återvunnet däckmaterial har visat sig ge överlägsna spelegenskaper på planerna. Det är också kostnadseffektivt, även sett till klimatutsläpp per spenderad krona. Det gör att fler planer kan byggas och fler människor får möjlighet att idrotta och hålla sig friska.

Det är viktigt att alltid bygga och sköta allvädersplaner på rätt sätt, så att fyllnadsmaterialet stannar på planen. Såväl Svenska Fotbollförbundet  som Ragn-Sells har tagit fram riktlinjer för hur planerna ska byggas och skötas.

Läs mer om miljö- och hälsobedömningarna kring allvädersplaner här.

Läs och ladda ned hela livscykelanalysen på däckgranulat här.

Fakta: Så gjordes studien

De åtta miljöpåverkanskategorier som studerades var klimatutsläpp, användning av fossila råvaror, försurning, övergödning i hav, övergödning i vattendrag, marknära ozon, användning av jordbruksmark samt vattenanvändning.

Läs även Ragn-Sells nya livscykelanalys på gummiasfalt: