Frågor och svar - klimatpåverkan

Här nedan hittar du de vanligaste frågorna vi får kopplat till klimatpåverkan. Saknar du en fråga/svar? Mejla till vår kundtjänst. 


En längre version av frågor och svar kopplade till upphandling på SBR som fyllnadsmaterial till konstgräsplaner finns att ladda ned här.

 

Vad är fördelarna med att använda SBR som fyllnadsmaterial?

Ur ett livscykelperspektiv vid produktion av olika fyllnadsmaterial har man även visat att det är mer fördelaktigt för miljön utifrån ett antal miljöpåverkanskategorier att använda gummigranulat från uttjänta däck framför andra nytillverkade fyllnadsmaterial (bl.a. besparing i C02-utsläpp). Kork har liknande CO2-utsläpp som SBR, men eftersom en konstgräsplan kräver ca 88 hektar korkplantage under sin livstid (antagen 10 år) är landanvändningen som krävs väldigt hög.
Dessutom är gummigranulat av återvunnet däckmaterial relativt billigt jämfört med andra fyllnadsmaterial, vilket gör att fler planer kan anläggas och fler människor får möjlighet att idrotta. Det har också visat sig att gummigranulat har överlägsna spelegenskaper.

Läs mer om livscykelanalyserna för SBR i konstgräsplaner 
Läs mer om livscykelanalyserna för SBR i gummiasfalt

Tar ni regelbundna prover av relevanta miljö- och hälsorelaterade parametrar?

Vi har ett provtagningsprogram och anger detta i vårt materialblad som uppdateras regelbundet. Vi tar ut prover 2 ggr i veckan i vår granulatfabrik, dessa sammanställs sedan till samlingsprov som skickas in för analys minst 2 ggr per år. Därefter uppdaterar vi vårt materialdatablad på hemsidan, dvs minst 2 ggr per år.

Ladda ned våra materialblad för gummigranulat

 

 

Hur presterar ert material i jämförelse med Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark.

Vårt däcksgranulat är ett mycket stabilt material som lakar och avger ämnen i mycket små halter, dvs risken för exponering och därmed negativa effekter för hälsa och miljö är mycket små.
MKM- (mindre känslig mark) och KM (känslig mark)-halter är framtagna för bedömning av förorenade områden. Det är viktigt att förstå att det är stor skillnad mellan riskerna för exponering via förorenade massor och ett stabilt material som gummi. Detta beror framförallt på att ämnen i jordar inte sitter hårt bundna på samma sätt som i däck, skillnaden i lakegenskaper skiljer sig därför markant.
Trots att vårt material innehåller några halter som överstiger KM och MKM är risken för hälsa och miljö mycket låg. I en jämförelse överstiger vårt material; KM för Kadmium och MKM för Zink. Alla andra uppmätta halter klarar både KM och MKM-halterna.

Påverkar utlakningen från konstgräsplaner miljön negativt?

Det finns inga studier som visar att miljön kring konstgräsplaner med fyllnadsmaterial från uttjänta däck skulle påverka miljön negativt. Halterna som lakas ut är mycket låga.

Läs till exempel Simon Magnussons studie från Luleå tekniska universitet

Jag har hört att kompaktering är en förklaring till spill av granulat, hur hänger det ihop?

När granulatet lagts ut på konstgräsmattan så sjunker det i viss mån ihop vid användning av planen, eller med ett annat ord kompakteras. Kompakteringen kan motverkas genom att planen harvas så att porositeten i materialet återfås. Kompakteringseffekten är som störst efter nyanläggning eller när planen precis harvats.
Studier har visat att kompakteringseffekten kan vara cirka 10 %. Detta innebär att en plan som fyllts på med 100 ton granulat kan ha ett upplevt påfyllnadsbehov om 10 ton granulat  utan att något granulat har lämnat planen. Därför är påfylld mängd granulat också irrelevant mått på eventuellt spill av granulat från planen.

Hur kan man motverka spridning av granulat till omgivande natur och vattensystem?

Ragn-Sells Däckåtervinning tillhandahåller instruktioner för säker användning av granulat.
I korthet handlar det om:

  • Ytor för snöröjning
  • Slutet vattensystem
  • Filter i brunnarna
  • Avborstning av spelarna

 
Se Ragn-Sells instruktioner för säker användning av gummigranulat på konstgräsplaner.