Jag har hört att kompaktering är en förklaring till spill av granulat, hur hänger det ihop?

När granulatet lagts ut på konstgräsmattan så sjunker det i viss mån ihop vid användning av planen, eller med ett annat ord kompakteras. Kompakteringen kan motverkas genom att planen harvas så att porositeten i materialet återfås. Kompakteringseffekten är som störst efter nyanläggning eller när planen precis harvats.
Studier har visat att kompakteringseffekten kan vara cirka 10 %. Detta innebär att en plan som fyllts på med 100 ton granulat kan ha ett upplevt påfyllnadsbehov om 10 ton granulat  utan att något granulat har lämnat planen. Därför är påfylld mängd granulat också irrelevant mått på eventuellt spill av granulat från planen.