Hur presterar ert material i jämförelse med Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark.

Vårt däcksgranulat är ett mycket stabilt material som lakar och avger ämnen i mycket små halter, dvs risken för exponering och därmed negativa effekter för hälsa och miljö är mycket små.
MKM- (mindre känslig mark) och KM (känslig mark)-halter är framtagna för bedömning av förorenade områden. Det är viktigt att förstå att det är stor skillnad mellan riskerna för exponering via förorenade massor och ett stabilt material som gummi. Detta beror framförallt på att ämnen i jordar inte sitter hårt bundna på samma sätt som i däck, skillnaden i lakegenskaper skiljer sig därför markant.
Trots att vårt material innehåller några halter som överstiger KM och MKM är risken för hälsa och miljö mycket låg. I en jämförelse överstiger vårt material; KM för Kadmium och MKM för Zink. Alla andra uppmätta halter klarar både KM och MKM-halterna.