Varför tar ni inte upp hälsoaspekten i analysen?

Hälsoaspekter tas inte upp i livscykelanalyser. Halterna av PAHer i vårt återvunna däckmaterial testas regelbundet och ligger klart under den nivå där EU:s kemikaliemyndighet ECHA har visat att det är helt säkert att spela på fotbollsplanerna. Ett sjuttiotal oberoende forskningsrapporter har var för sig kommit till den slutsatsen.
 

Gå gärna in på våra sidor om miljö och hälsa för att få mer information och exempel på den forskning som har gjorts på området.