Är det säkert att idrotta på konstgräs?

Ja, det är säkert.

Farhågor om påverkan på hälsa har kunnat avskrivas efter att över 70 oberoende forskningsrapporter visat att det är ofarligt. De reglerade mängder PAH (Polycykliska aromatiska kolväten) som kan förekomma i däck är starkt bundna eftersom däckgummi vulkaniseras (svavel tillsätts under värme) och mycket starka kemiska bindningar uppstår mellan materialets olika komponenter.


Det är viktigt att sätta kunskap om farliga ämnen i perspektiv. Det holländska statliga institutet för folkhälsa rapporterade i sin studie om hälsorisker för spelare på allvädersplaner med SBR granulat att exponeringen för PAH (37-98 ng / dag) är ringa i jämförelse med normal exponering för vuxna via mat (1800-4 900 ng / dag), det vill säga faktor 1:50. Institutet noterar även att den dagliga exponeringen för PAH via mat kan vara betydligt högre på grund av konsumtion av grillat kött. I vårt SBR ligger uppmätta värden under 10 ppm för PAH8 (summan av de 8 PAHer som REACH begränsar i restriktion nr 50 vid tillverkning av nya däck).


Senast i februari 2017 gav ECHA, den europeiska kemikaliemyndigheten, grönt ljus i en rapport på uppdrag av EU-kommissionen. Den slår fast att det inte finns några hälsorisker med att idrotta på konstgräsplaner med fyllnadsmaterial av återvunna däck, eller arbeta med underhållet av planerna. Mätningar på dagens återvunna material visar att värdena för PAH8 ligger långt under det gränsvärde på 20 ppm som ECHA använde i sin riskbedömning och gav grönt ljus vid. Det är värt att notera att dessa gränsvärden i restriktion 50, i synnerhet för PAH:er, sattes utifrån bedömda hälsorisker för de människor som dagligen kommer i fysisk direktkontakt med materialet i tillverkningsprocessen, dessutom innan materialet bundits kemiskt genom vulkanisering.

 

Länk till ECHA:s studie